Na osnovu konfiguracije terena i projektovanih tunela u neposrednoj blizini, u svrhu hitnosti reagovanja vatrogasnih i spasilačkih jedinica, Autoceste Federacije BiH su pristupile izgradnji objekta “Kontrolni centar i Centar za smještaj vatrogasne jedinice”, smješten unutar petlje Tarčin.

Obzirom da je riječ o objektima od značaja za Federaciju BiH projekat mora biti u skladu sa važećim uredbama i pravilnicima Federalnog ministarstva prostornog uređenja uključujući i „Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije“. Ovim pravilnikom je određena najviša dopuštena godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne površine objekta kao i obavezna izrada Glavnog projekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu objekta te izrada Energetske iskaznice potrebne toplotne energije za grijanje i hlađenje objekta.

U skladu sa navedenim CONING je klijentu isporučio projekat koji će u konačnici rezultirati energetski efikasnim objektom sa upotrebom ekološki prihvatljivih materijala i opreme.
 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Završen projekat poboljšanja energetske efikasnosti obdaništa u Konjicu
CONING odabran za konsultanta projekta poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba